top of page
Merkines fabrikas_Vytaras Radzevicius_Pasaulio puodai_Merkine_33.jpg

Privatumo pranešimas

Privatumo ir slapukų politika

Šiame privatumo pranešime mes, UAB „Merkinės muilo fabrikas“, juridinio asmens kodas 305211812 (toliau – „Merkinės fabrikas“ arba „mes“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis. Ši privatumo ir slapukų politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per UAB „Merkinės muilo fabrikas“ interneto svetainę.

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 • Kaip naudojame jūsų duomenis;

 • Kam ir kada teikiame jūsų duomenis;

 • Kaip ilgai saugome jūsų duomenis;

 • Kokias teises turite, susijusias su jūsų duomenimis;

 • Kaip naudojame slapukus;

 • Į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį;

 • Kita aktuali informacija susijusi su privatumo ir slapukų politika.

Turėdami klausimų, ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu: info@merkinesfabrikas.lt.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes tvarkome informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Naudojimosi mūsų internetine svetaine duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius bei dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba, norėdami geriau suprasti jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu.

Mes tvarkome jūsų duomenis teisinių paslaugų teikimo tikslais. Paslaugų teikimo duomenys gali apimti jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, mokėjimo duomenis bei visą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu, kurią jūs pateikiate pats ir (arba) mes gauname iš viešų šaltinių. Šie duomenys saugomi 2 (du) metus nuo duomenų pateikimo iki projekto „VIETOS KULTŪROS VERSLUMO SKATINIMAS – MERKINĖS DVARVIETĖ“ pabaigos (2024 m. balandžio).

Paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais jūsų specialių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome tik esant aiškiam jūsų sutikimui ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti jūsų teisinius reikalavimus.

KOKIE JŪSŲ DUOMENYS SAUGOMI

Komunikacijos su jumis tikslu mes tvarkome jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei komunikacijos turinį. Šiuos duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir saugome 2 (dvejus) metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos, jei nesate mūsų klientas. Jei esate mūsų klientas, šią informaciją mes saugome iki teisinių paslaugų nutraukimo dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos.

Renginių organizavimo ir jų įvertinimo tikslu mes tvarkome jūsų registracijos duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris). Šiuos duomenis mes tvarkome jūsų sutikimo pagrindu ir sunaikiname po 30 (trisdešimties) dienų po įvykusio renginio.

Informavimo apie vykdomą veiklą tikslu mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis pristatymo pranešimuose, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti jūsų vardą, pavardę, ekspertinę jūsų nuomone ir (ar) kitas įžvalgas kalbinama tema, nuotrauką. Šie duomenys saugomi 2 (du) metus nuo duomenų pateikimo iki projekto „VIETOS KULTŪROS VERSLUMO SKATINIMAS – MERKINĖS DVARVIETĖ“ pabaigos (2024 m. balandžio).

Mes tvarkome informaciją, siekdami palaikyti santykius su mūsų partneriais, paslaugų teikėjais. Šiuo tikslu tvarkome savo partnerių, paslaugų teikėjų ir (ar) jų atstovų, darbuotojų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, pareigas ir bendravimo turinį. Šiuos duomenis tvarkome sutarties su partneriais, paslaugų teikėjais vykdymo tikslais ir saugome iki sutarties su paslaugų teikėjais ir (ar) partneriais nutraukimo dienos.

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, jūsų ir kitų asmenų teises.

Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

KAM IR KADA TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Šalia konkrečių jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;

 • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.

  

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

Mes taip pat galime turėti paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

 

JŪSŲ TEISĖS

Šioje pranešimo dalyje pateikiame jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte išsamią informaciją apie šias teises.

Pagrindinės jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

 • teisė susipažinti su duomenimis;

 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;

 • teisė reikalauti ištrinti duomenis;

 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;

 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

 • teisė į duomenų perkeliamumą;

 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

 • teisė atšaukti savo sutikimą.

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ar tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Tam tikrais atvejais jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, https://vdai.lrv.lt/lt/.  

Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

 

APIE SLAPUKUS

Mūsų internetinė svetainė naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami jūsų kompiuteryje, kai jūs lankotės mūsų svetainėje.

Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.

Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami jūsų kompiuteryje, kai jūs lankotės mūsų svetainėje.

Jūs galite ištrinti visus slapukus saugomus jūsų kompiuteryje, ir daugelyje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu slapukai yra išjungti, jūs galite netekti galimybės naudotis daugeliu funkcijų, būtinų tam, kad svetainė veiktų tinkamai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite https://www.allaboutcookies.org/ arba https://www.aboutcookies.org/. Šiose svetainėse jūs galite rasti išsamią ir nepriklausomą informaciją apie slapukus ir būdus juos išjungti jūsų naršyklės pagalba bei kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Tam, kad pašalinti slapukus iš savo mobilaus telefono, jūs turėtumėte rasti atitinkamą informaciją jūsų telefono naudojimo instrukcijoje.

Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklalapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

Prašome informuoti, jei jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami mūsų interneto svetainėje.

Taikoma nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

bottom of page